Min Västgötalista 2002 (2002-12-12) 192 arter

                  Åter huvudsidan     Åter 2003           Senaste obs röd                                Åter övr. listor
Smålom
Storlom
Smådopping
Skäggdopping 
Gråhakedopping
Svarthakedopp
Svarthals.dopp
Storskarv
Rördrom
Gråhäger
Bronsibis
Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Nilgås
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Bergand
Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
(Buffelhuvud)
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Pilgrimsfalk
Orre
Vaktel
Fasan
Vattenrall
Kornknarr
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
M. strandpip
St. strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Mosnäppa
Kärrsnäppa
Prärielöpare
Brushane
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Storspov
Svartsnäppa
Rödbena
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Labb
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Fisktärna
Sillgrissla
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Gök
Berguv
Kattuggla
Sparvuggla
Hornuggla
Nattskärra
Tornseglare
Kungsfiskare
Göktyta
Gröngöling
Spillkråka
St. hackspett
M. hackspett
Trädlärka
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Mongolpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstr. piplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Sidensvans
Strömstare
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Näktergal
Blåhake
Sv. rödstjärt
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Dubbeltrast
Gräshoppssång
Flodsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädg.sångare
Svarthätta
Gransångare
Grönsångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsn.
M. flugsn
Sv-v flugsn
Stjärtmes
Entita
Talltita
Tofsmes
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Törnskata
Varfågel
Nötskrika
Skata
Nötkråka
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Bergfink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Vinterhämpling
Gråsiska
Bändelkorsnäbb
M. korsnäbb
St. korsnäbb
Rosenfink
Domherre
Stenknäck
Snösparv
Gulsparv
Sävsparv